صفحه اصلی

سرنوشت…

توسط کفش هایی که پوشیده ایم رقم نمیخورد،

بلکه به  قدم هایی که برمیداریم وابسته است.